REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 INFORMACJA OGÓLNA

1. F.H.U. BEST-POL GRZEGORZ MUŻYK, 44-100 GLIWICE UL. KOŚCIUSZKI 1C jest właścicielem platformy internetowej.

2. Towar – rzeczy, które mogą być przedmiotem zakupu zgodnie z niniejszym Regulaminem;

3. Klient – tylko i wyłącznie osoba prowadząca działalność gospodarczą.

4. Konto – prowadzone dla Klienta przez właściciela platformy pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach http://skanowanie-drukowanie3d.pl

5. Rejestracja – procedura zakładania Konta.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Klientów z  skanowanie-drukowanie3d.pl

2. Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na http://skanowanie-drukowanie3d.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie w każdej chwili.

3. Wykorzystywanie http://skanowanie-drukowanie3d.pll w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności naruszający dobra osobiste osób trzecich jest zakazane.

4. Platforma internetowa stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów z http://skanowanie-drukowanie3d.pl, zapisywane są na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Plikói "cookies" mają na celu poprawne działanie http://skanowanie-drukowanie3d.pl na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. 

5. Klienci mają możliwość korzystania z http://skanowanie-drukowanie3d.pl po zarejestrowaniu się, takie osoby muszą mieć ukończone 18 lat i posiadać działalność gospodarczą z aktywnym nr. NIP.

6. Platforma internetowa może być użyta tylko w sposób i w celach prawnie dozwolonych.

7. Towary na http://skanowanie-drukowanie3d.pl spełniają kryteria wynikające z przepisów prawa.

8. Korzystanie z http://skanowanie-drukowanie3d.pl wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu.

§ 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. F.H.U. Best-Pol świadczy za pośrednictwem http://skanowanie-drukowanie3d.pl usługi drogą elektroniczną obejmujące:

1) prowadzenie konta Klienta;

2) newsletter;

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta zawierana jest na czas nieoznaczony i nie podlega opłatom.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony i nie podlega opłatom.

4. Usługa Prowadzenie konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówienia.

5. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia konta. 

6. Właściciel platformy ma prawo do zablokowania dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Firmy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej czy innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych.

7. Usługa newsletter polega na przesyłaniu przez F.H.U. Best-Pol na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych Towarach, których reklama nie jest zakazana. Newsletter przesyłany jest do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

8. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w koncie Klienta.

9. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn.

10. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez F.H.U. Best-Pol w trybie natychmiastowym gdy:

1) Klient narusza postanowienia Regulaminu.

2) stwierdzono podanie przez Klienta danych lub oświadczeń nieprawdziwych, nieaktualnych, nieprawidłowych bądź niepełnych lub też danych innych osób,

3) działania lub zaniechania Klienta negatywnie wpływają na dobre imię Firmy.

11. Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych odstąpić bez podania przyczyny.

12. Po odstąpieniu od umowy o świadczenie usług elektronicznych lub upływie okresu wypowiedzenia Użytkownik traci dostęp do Konta, w tym również znajdujących się w nim danych, a ich przywrócenie nie jest możliwe.

13. Prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

§ 4 REJESTRACJA

1. W celu utworzenia konta Klienta, Klient zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji oraz zapoznać się z regulaminem platformy.

2. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez F.H.U. Best-Pol na http://skanowanie-drukowanie3d.pl i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

4. Niedozwolone jest posługiwanie się przez Klienta w procesie rejestracji danymi, w tym adresami e-mail innych osób. Posługiwanie się nieprawdziwymi, nieaktualnymi, nieprawidłowymi bądź niepełnymi danymi lub też danymi innych osób stanowi podstawę rozwiązania umowy prowadzenia konta Klienta.

5. Klient nie może korzystać ze swojego Konta w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem w sposób zakłócający korzystanie z tych usług innym Klientom, jak również dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

6. Klientowi nie wolno udostępniać konta innym osobom do korzystania, w szczególności ujawniać hasła dostępowego. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować  jeśli dane dostępu do konta zostały przejęte przez osoby trzecie i w miarę możliwości wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.

§ 5 ZAMÓWIENIE

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. W zamówieniu Klient dobrowolnie podaje swoje dane osobowe: nazwę firmy oraz imię i nazwisko osoby działającej w imieniu firmy, a także numer NIP, dokładny adres, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego, ewentualnie inny adres dla dostawy.

3. Dokonywanie zakupów poprzez wypełnienie formularza następuje wyłącznie po założeniu konta sklepowego:

- Dokonywanie zakupów po raz pierwszy:

W przypadku dokonywania zakupów po raz pierwszy koniecznym jest zarejestrowanie się na stronie internetowej Sklepu, co następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i akceptacji warunków Regulaminu Klientowi zostaje założone konto sklepowe.

- Kolejne zakupy:

W przypadku dokonywania zakupów po raz kolejny, Klient nie wypełnia już formularza zgłoszeniowego, lecz loguje się na stronie internetowej poprzez wpisanie loginu i znanego wyłącznie Klientowi hasła.

4. Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż wskazane w ust. 2 dane są prawidłowe i prawdziwe. Podanie wskazanych wyżej danych jest niezbędne w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy. Podane dane stanowić będą jednocześnie dane do wystawienia faktury. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na identyfikację Klienta i odbiorcy produktu.

5. Po przyjęciu zamówienia Sklep potwierdza je pocztą elektroniczną. Po otrzymaniu e-maila, potwierdzającego złożenie zamówienia, Klient zobligowany jest do uwiarygodnienia zamówienia przez kliknięcie na zawarty w nim link. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone w ciągu 7 dni są automatycznie anulowane.

6. W przypadku potwierdzenia zamówienia w sposób opisany w ust. 5, Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie w ciągu 48 h w dni robocze od chwili złożenia zamówienia.

7. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia wskazuje opis złożonego zamówienia, dane Klienta oraz numer rachunku bankowego na który należy dokonać zapłaty oraz cenę całkowitą.

8. Jeśli w trakcie weryfikacji zamówienia okaże się, że zamówiony przez Klienta towar jest niedostępny, Sklep informuje e-mailem lub telefonicznie w ciągu 48 h w dni robocze od chwili złożenia zamówienia o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji. Zamówienie zostaje anulowane. Sklep może zaproponować Klientowi inny, pierwszy możliwy termin realizacji zamówienia na co Klient musi odrębnie wyrazić zgodę.

9. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź braku zapłaty.

10. W przypadku, gdy odmowa przyjęcia do realizacji dotyczy części produktów, Klient ma prawo wyboru czy wyraża wolę realizacji zamówienia w części dotyczącej dostępnych towarów czy rezygnuje z całego zamówienia. W tym celu Klient,  w ciągu 24 h winien wysłać e-mail zwrotny czy wyraża wolę realizacji części zamówienia czy rezygnuje z niego w całości. Brak informacji w ciągu 24 h, liczonych od dnia i godziny otrzymania e-maila z odmową realizacji całego zamówienia  traktuje się jako rezygnację z całego zamówienia. Po otrzymaniu maila zwrotnego od Klienta Sklep przesyła potwierdzenie o przyjęciu pozostałej części zamówienia do realizacji.

11. Terminy wskazane w Regulaminie  nie biegną w soboty i dni wolne od pracy.

12. Zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji na zasadach określonych na stronie internetowej http://skanowanie-drukowanie3d.pl

13.Klient ma prawo wycofać złożone zamówienie w całości do momentu wysłania zamówionych produktów, o czym winien poinformować Sklep mailowo.

14.Informacja o Towarach przedstawiona na http://skanowanie-drukowanie3d.pl nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. 

§ 6 PŁATNOŚĆ

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu, są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT w stawce obowiązującej z dnia złożenia zamówienia) i wyrażone są w PLN. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

2. Strony wiąże cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, a także wprowadzania w nich zmian. Jednakże w każdym przypadku strony wiążą warunki zakupu z dnia złożenia przez Klienta zamówienia.

4. W Sklepie istnieje możliwość zapłaty za zakupiony produkt w następujący sposób:
a) przelewem przedpłata na konto bankowe,

5. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu wpłaty na podany rachunek lub wybrania innego sposoby płatności (pobranie).

§ 7 SPOSÓB DOSTAWY

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

2. Dostawa następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

3. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (daty i godziny), miejsca oraz sposobu płatności ze sprzedawcą, istnieje możliwość osobistego odbioru towaru. 

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy określonymi na stronie Sklepu.

5. Szacunkowy czas dostawy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wynosi 24 - 48 godzin w dni robocze, z wyjątkiem zdarzeń losowych i działania tzw. "siły wyższej" (np. warunki atmosferyczne, zdarzenia losowe na drogach, strajki). W razie zaistnienia powyższych okoliczności, Klient będzie informowany telefonicznie lub mailowo o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia i jego przyczynach.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie towaru, jeśli wynika ono z błędnego lub niedokładnego adresu Klienta.

7. W przypadku nie odebrania przez Klienta towaru w uzgodnionym wcześniej miejscu i terminie bądź przesunięcia przez Klienta terminu dostarczenia towaru, do ceny końcowej towaru dodawane są także dodatkowe koszty transportu w zależności od obliczonych kosztów transportu.

8. Klient jest informowany o dacie dostawy mailowo lub telefonicznie.

9. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie bądź na adres e-mail.

§ 8 ZWROT

1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo zwrotu zarezerwowanego Towaru oraz prawo odstąpienia od umowy sprzedaży (dalej „zwrot”) w terminie 100 dni od dnia odebrania Towaru.

2. Klient może dokonać zwrotu poprzez złożenie Firmie oświadczenia o zwrocie. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Firmy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Firmy. Oświadczenie można złożyć na formularzu.

3. W razie Zwrotu Towarów Firma zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności związane ze zwracanymi Towarami, z tym zastrzeżeniem, że w zakresie kosztów przesłania Firma zwróci Klientowi koszt najtańszego zwykłego sposoby przesłania oferowanego przez Firmę. Zwrot płatności nastąpi w terminie 10 dni od dnia odebrania przez Firmę zwróconych Towarów.

4. W wypadku zwrotu Klient będący konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6. Firma dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Zwrot nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

11) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9 RĘKOJMIA

1. Firma zapewnia Towar pozbawiony wad fizycznych i prawnych. Firma jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Firma niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Firmę albo Firma nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

3. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Firmę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Firmę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.

5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

7. Firma jest obowiązana wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

8. Firma może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z innym możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Firma może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedanego Towaru.

9. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Firmy dostarczyć Towar wadliwy na adres Firmy.

10. Firma odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.

11. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru sprzedanego na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 10.

12. W terminach określonych w ust. 11 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Towary sprzedanego. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

13. Wszelkie reklamacje związane z Towarem, Klient może kierować na adres Firmy, w tym na adres poczty elektronicznej Firmy.

14. Firma w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta.

§ 10 GWARANCJA

1. Towary sprzedawane przez Firmę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

2. Informacja o gwarancji zostanie przekazana Klientowi wraz z Towarem.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku powstania sporu Strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo Polskie.

2. Informacje znajdujące się na stronie internetowej www.epapierosy-hurtownia.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, co w szczególności oznacza, że umieszczenie towaru na stronie internetowej nie oznacza jego dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

3.  Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Sklep zastrzega, że wszystkie informacje, zdjęcia towarów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Niedopuszczalne jest ich kopiowanie, rozpowszechnianie lub używanie do celów handlowych bez zgody osób, którym te prawa przysługują.

5. Sklep zastrzega prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Jednocześnie Sklep jest zobowiązany do umieszczenia na stronie internatowej,  informacji o dacie wejścia w życie zmian do Regulaminu. Strony wiąże Regulamin o treści obowiązującej w dacie złożenia zamówienia. Klienci, którzy posiadają założone konto otrzymają niezwłocznie po wprowadzeniu zmian, na podany adres e-mail, informację o proponowanych zmianach w Regulaminie i przed złożeniem zamówienia będą dokonywali akceptacji nowej treści Regulaminu.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz o świadczeniu usług droga elektroniczną.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.10.2016r